Voeg je koptekst hier toe

Algemene Voorwaarden – Dannysbloemen.nl

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de
consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft
in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken,
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden
geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak
tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor
doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,
ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd
en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de
regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud
gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook
begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te
slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik
gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor
de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van
de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om
binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten,
(toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
10.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de
ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van
een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met
het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie
op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze
voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor
herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan
worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Dannys bloemen en kadoshop
Hoogstraat 189
6373 hs Landgraaf
Telefoonnummer: +31 (0455413534 bereikbaar van 12:00 tot 17:00
E-mailadres: dannysbloemen@gmail.com
KvK-nummer: 14078055
Btw-identificatienummer: NL156117769B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant
vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
• de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is
aangesloten;
• de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese
Economische Ruimte waar deze is toegekend;
• een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland
van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze
beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk
aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de
tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden
bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt
gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze
dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of
onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving
van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te
maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen,
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde
in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg
heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de
hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten
en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan
van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de
dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument
van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
3. de informatie over garanties en bestaande service na
aankoop;
4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product,
dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten
van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand;
5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is;
6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het
modelformulier voor herroeping.
1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid
slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de
aankoop van een product gedurende een bedenktijd van
minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de
consument, of een vooraf door de consument aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten
heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan
het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,
een bestelling van meerdere producten met een verschillende
levertijd weigeren.
2. als de levering van een product bestaat uit verschillende
zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of
een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
laatste onderdeel heeft ontvangen;
3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten
gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd:
1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een
overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een
materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen
zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag
de consument vragen naar de reden van herroeping, maar
deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op
het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die
niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over
herroepingsrecht:
1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier
voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af
twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,
overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.
2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde
informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf
maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke
bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop
de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts
uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het
uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts
mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor
waardevermindering van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het product die verder gaat dan
toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering
van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het
sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie
over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het
modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige
wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 10 dagen vanaf de dag volgend
op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het
product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van)
de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft
aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft
de terug zendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde
toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en
verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening
van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het
terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft
gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de
ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de
consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben
verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van
gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn
gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid
aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de
ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat
gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is
nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met
de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van
diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet
gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie
over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping
of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de
uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit
of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of
gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager
geleverde digitale inhoud, indien:
2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft
ingestemd met het beginnen van de nakoming van de
overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het
verlenen van zijn toestemming; of
4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de
consument te bevestigen.
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege
ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de
consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na
ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument,
inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in
rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld
doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de
consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met
terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,
naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde
betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de
consument instemt met een andere methode. De terugbetaling
is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode
van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de
ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode
niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van
het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare
veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een
verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of
diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de
consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt
persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van
een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht
is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de
dienst, maar alleen als:
1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument; en
2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht
verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft
uitgevoerd;
1. Pakket reizen als bedoeld in ar t ikel 7:500 BW en
overeenkomsten van personenvervoer;
2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van
accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en
catering;
3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in
de overeenkomst een bepaalde datum of periode van
uitvoering daarvan is voorzien;
4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde
producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing
van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon
bestemd zijn;
5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid
hebben;
6. Ve r z e g e l d e p r o d u c t e n d i e o m r e d e n e n v a n
gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering
is verbroken;
7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk
vermengd zijn met andere producten;
8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij
het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering
slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de
werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
9. V e r z e g e l d e a u d i o – , v i d e o – o p n a m e n e n
computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering
is verbroken;
10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
abonnementen hierop;
11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële
drager, maar alleen als:
1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument; en
2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn
herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur
worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het
feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij
het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van
de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg
zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van
de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer
dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen
met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen
zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of
diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat
het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of
importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond
van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen
gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de
nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de
ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent
waarin deze aan de consument bepaalde rechten of
vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze
wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de
nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan
de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze
algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn
is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst
heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het
bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld
terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten
berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan
de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor
onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde
tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen
met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde
overeenkomsten:
• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot
opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode;
• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door
hem zijn aangegaan;
• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de
ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend
worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van
maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten,
mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met
een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De
opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de
overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften.
4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter
kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van
de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft,
mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen,
tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór
het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of
aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen
na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van
een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het
verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag
nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst
heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de
consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden
tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel
recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te
melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn
betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
ondernemer is gewezen op de te late betaling en de
ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft
gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,
na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn,
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,=
met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten
voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen
en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend
gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten
binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een
termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel
binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling
overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar
is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Selecteer een Afleverpunt